NEXTEL NV - VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant. 
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht. 
 3. Het vervoer of de verzending van onze goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco geschiedt. Geleverde goederen worden onmiddellijk gefactureerd, ongeacht de installatie ervan. Terugzending van de goederen wordt alleen aanvaard wanneer wij daarvoor voorafgaandelijk onze schriftelijke instemming hebben verleend.  De klant wordt aangeraden een back-up van zijn data te nemen gezien Nextel niet verantwoordelijk is voor het verlies ervan. Bij verplaatsing van de goederen dient de klant de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. (Meer bepaald dient bijvoorbeeld de leeskop van de harde schijf te worden vastgezet)
 4. Onze apparaten, wisselstukken en montages zijn gewaarborgd gedurende zes maanden vanaf de dag van levering voor wat betreft constructiefouten voor zover de apparaten en wisselstukken werden ingebouwd en gebruikt volgens de daarvoor geldende technische regels. Deze feiten worden enkel vastgelegd door ons personeel. De waarborg omvat uitsluitend het materialen nodig voor het vervangen van de defecte onderdelen, zonder dat het defect aanleiding kan zijn tot het vorderen van enige schadevergoeding.  Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant. 
 5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt, in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.  Mits voorafgaande toestemming van onzentwege zijn de facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum + 2% vermeerdering.  In geval van annulatie van bestelling zullen wij een bedrag aanrekenen gelijk aan 50% van het totaal bestelde bedrag of hoger indien schade kan aangetoond worden.
 6. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.  De klant dient de geleverde koopwaar te verzekeren tot de volledige betaling ervan.
 7. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. 
 8. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst  inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding. 
 9. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden. 
 10. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10% met een minimum van € 95, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. 
 11. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 
 12. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. 
 13. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum wat betreft zichtbare gebreken en binnen de 8 dagen na vaststelling wat betreft verborgen gebreken. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op. 
 14. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of daarop vermelde verkoopsvoorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de

8 dagen na  factuurdatum aan ons overgemaakt te worden. 

 1. De klant aanvaardt de software licentievoorwaarden van de leverancier of fabrikant.  Deze worden op verzoek aan de klant bezorgd of zijn opvraagbaar.  
 2. Intellectuele eigendom - Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software en/of door Nextel ontwikkelde software en/of applicaties, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Nextel. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Nextel. De wederpartij heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Tenslotte wordt ook uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van Nextel uitgesloten voor schade die het gevolg is van externe factoren zoals kwaliteit van de geleverde stroom, alsook om het even welke accidentele oorzaken zoals brand, water, instorting van gebouwen, enz… . Nextel kan niet aansprakelijk worden gesteld zo zij haar verbintenis, om redenen buiten haar wil, niet kan vervullen. In het bijzonder geldt het voorgaande ook voor ongemerkt door derden ingebrachte elementen, bijvoorbeeld virussen die op een gegeven ogenblik het gebruik van de computer of in de delen ervan (inbegrepen het of de programma’s) onmogelijk maken of belemmeren. Nextel zal bij de uitvoering van de haar opgedragen prestaties niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade.”